na Home page Halové drezurní závody

 

19. 3. 2017

farma Heroutice

dětské pobyty


individuální ježdění
 

celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

 

chov koní

 

fotogalerie
 

kde nás najdete
 

pár slov o farmě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CDN
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů: Halové drezurní závody
1.1.4. Pořadatel: JK Heroutice MB067
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 19. 3. 2017
1.1.7. Místo konání: Farma Heroutice
1.1.8. Omezující kritéria:


1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Ing. Klára Loudová
Sekretář závodů: Jaroslava Vyletová
Kontaktní osoba: Mgr.Jana Perníčková
Hlavní rozhodčí: Miloslav Perníček
Sbor rozhodčích: Katarína Hlavová, Mgr. Jana Perníčková, Eva Špuláková
Komisař na opracovišti: Střídají se rozhodčí sboru
Hlasatel: Ing. Jana Ferenc Perníčková
Zpracovatel výsledků: Jan Matuška
Lékařská služba: MUDr. Pavlína Andrlová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář
Podkovář: Jiří Andres

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: drezurní obdélník 20 x 40 m - krytá hala (písek)
1.3.2. Opracoviště: písčité 20 x 50 m + hala
1.3.3. Opracování:


2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 17. 3. 2017 do 12.00 hod.
S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 19.3. je var. symbol 1903). Při prezentaci předložíte doklad o zaplacení. Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: https://prihlasky.jezdectvi.org
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)

2.3. Prezentace
V kanceláři závodů nebo na tel.604 232 834

2.4. Technická porada
Nekoná se

2.5. Start soutěží (zkoušek
9,00 – Ukázka, ostatní soutěže navazuji

2.6. Sekretariát závodů
Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

2.7. Další důležité informace
Kontakt: Farma Heroutice, Heroutice 1, 257 56 Neveklov, www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz, 604 232 834

   

3. Přehled jednotlivých kol soutěží

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
 

Vložená ukázka - Drezurní soutěž Z1 klusová (zkrácená jako Z1 bez cvalových pasáží)


U1. Ukázka - soutěž v drezúře Z
Drezurní úloha národní Z1/2016, rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Přístupno i jezdcům bez licencí. Upomínková cena pro vítěze. Zápisné 350 Kč.

1. Soutěž v drezúře Z
Drezurní úloha národní Z2/2016, rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Přístupno bez omezení. Věcné ceny v hodnotě 800,-Kč. Zápisné 350 Kč.

2. Soutěž v drezúře pro PONY stupně P4
Drezurní úloha P4/2016, rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Soutěž je přístupná všechny jezdce na pony. Věcné ceny v hodnotě
min. 800 Kč. Zápisné 350 Kč.

3. Soutěž v drezúře stupně L
Drezurní úloha L8/2016, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 40 m. Soutěž je přístupná bez omezení. Věcné ceny v hodnotě
min. 1 000 Kč. Zápisné 400 Kč.

4. Soutěž v drezúře stupně S
Drezurní úloha S2/2016., rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 40 m. Soutěž je přístupná bez omezení. Věcné ceny v hodnotě
min. 1 000 Kč. Zápisné 400 Kč.

Po skončení drezur následuje soutěž ve zručnosti ,dále skoky 30 cm,50 c, a 70 cm.


5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.


5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.


5.3. Podmínky účasti, kvalifikace

6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.


6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti!

6.3. Ustájení
Pořadatel zajišťuje na objednávku.

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel zajišťuje na objednávku.

6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu po celý den
Parkování vozidel – na vyhrazených místech v areálu

7. Partneři závodů

8. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Mgr. Jana Perníčková
Rozpis za OV ČJF schválil:

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz