na Home page

Jarní cena Heroutic
2. kval. kolo PONY LIGY 2017

2. 4. 2017

farma Heroutice

dětské pobyty


individuální ježdění
 

celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

 

chov koní

 

fotogalerie


kde nás najdete
 

pár slov o farmě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CSN
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170319B1
1.1.3. Název závodů: Jarní cena Heroutic
1.1.4. Pořadatel: JK Heroutice MB067
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 2. 4. 2017
1.1.7. Místo konání: Heroutice u Neveklova,okr.Benešov u Prahy
1.1.8. Omezující kritéria:


1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Ing. Klára Loudová
Sekretář závodů: Jaroslava Vyletová
Kontaktní osoba: Mgr.Jana Perníčková
Hlavní rozhodčí: Mgr.Jana Perníčková
Sbor rozhodčích: Ing. Antonín Klauz, Jan Matuška, Eva Špuláková
Stylový rozhodčí: Ing. Antonín Klauz
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů: Miloslav Perníček
Hlavní steward:
Komisař na opracovišti: střídají se rozhodčí základního sboru
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků: Jan Matuška
Lékařská služba: Markéta Adamová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář
Podkovář: Jiří Andres

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: 21x41m (hala, písčité)
1.3.2. Opracoviště: písčité 80x 30 m, hala 21x41 m

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 31. 3. 2017 do 12.00 hod.
S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 19.3. je var. symbol 1903). Při prezentaci předložíte doklad o zaplacení. Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: https://prihlasky.jezdectvi.org
2.3. Prezentace
V kanceláři závodů nebo na tel. 604 232 834

2.4. Technická porada
Nekoná se

2.5. Start soutěží (zkoušek)
V 9.00 ukázkovou soutěží U1, další soutěže navazují.
Časový rozvrh soutěží bude zveřejněn na www.heroutice.cz po uzávěrce přihlášek podle skutečného počtu přihlášených.

2.6. Sekretariát závodů
Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

2.7. Další důležité informace
Kontakt: Farma Heroutice, Heroutice 1, 257 56 Neveklov, www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz, 604 232 834

3. Přehled jednotlivých kol soutěží
4. Soutěže, startovné a ceny


U1. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 50 cm
8 překážek do 50 cm. Přístupno i jezdcům bez licencí. Hodnocení dle st. A, čl. 269, bez rozeskakování. Upomínková cena pro vítěze, floty dle PJS. Zápisné 300 Kč.
 

U2. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 80 cm
8 překážek do 80 cm. Přístupno i jezdcům bez licencí. Hodnocení dle st. A, čl. 269, bez rozeskakování. Upomínková cena pro vítěze, floty dle PJS. Zápisné 300 Kč.
 

1. Skoková soutěž Z na styl(100 cm)
Soutěž otevřená pro všechny koně a jezdce bez omezení. Hodnocení dle č. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1200,- Kč,floty dle PJS. Zápisné 350,- Kč.

2. Skoková soutěž ZL na čas(110 cm)
Soutěž otevřená pro všechny koně a jezdce bez omezení. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1200,- Kč, floty dle PJS. Zápisné 350,-

3. Ponyhandicap ZLP na styl
Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle č. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1200,- Kč,floty dle PJS. Zápisné 350,- Kč.

4. Ponyhandicap LP – 2. kval. kolo Pony Ligy 2017
Pro jezdce na pony všech kategorií, jezdce 8-16let. Pro děti 8 – 12 let je soutěž 2. kvalifikačním kolem Pony Ligy 2017. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč pro první tři umístěné, floty dle PJS. Zápisné 400,- Kč.

5. Ponyhandicap SP – 2. kval. kolo Pony Extra Ligy 2017
Pro jezdce na pony všech kategorií, jezdce 8-16let. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč pro první tři umístěné, floty dle PJS. Zápisné 400,- Kč.

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP, pravidly Pony Ligy 2017 a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.


5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.


5.3. Podmínky účasti, kvalifikace

6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

6.3. Ustájení
Pořadatel zajišťuje na objednávku v ceně. 500 Kč za box na jednotlivý den.

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel zajišťuje na objednávku – info www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz

6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu
Parkování vozidel – na vyhrazených místech v areálu

7. Partneři závodů

8. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Mgr. Jana Perníčková
Rozpis za OV ČJF schválil: 12. 3. 2017 Michael Moudrý


zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz