na Home page

Cena Ankary
4. kval. kolo PONY LIGY 2017

14. 5. 2017

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění


celodenní výlety na koni


ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

 

chov koní

 

fotogalerie


kde nás najdete


pár slov o farmě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CSN
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170514B1
1.1.3. Název závodů: Jezdecké závody Cena Ankary
1.1.4. Pořadatel: JK Heroutice MB067
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 14.5. 2017
1.1.7. Místo konání: Heroutice u Neveklova,okr.Benešov u Prahy
1.1.8. Omezující kritéria:


1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Ing. Klára Loudová
Sekretář závodů: Jaroslava Vyletová
Kontaktní osoba: Mgr.Jana Perníčková
Hlavní rozhodčí: Ing. Antonín Klauz
Sbor rozhodčích: Jan Matuška, Mgr.Jana Perníčková, Eva Špuláková
Styloví rozhodčí: Ing.Antonín Klauz,Miloslav Perníček

Stavitel tratí / parkurů: Miloslav Perníček

Komisař na opracovišti: střídají se rozhodčí základního sboru
Hlasatel: Ing.Jana Ferenc Perníčková
Zpracovatel výsledků: Jan Matuška
Lékařská služba: Markéta Adamová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář
Podkovář: Jiří Andres


1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: 60x60m (písčité)
1.3.2. Opracoviště: písčité 80x 30 m + hala 22 x 42 m



2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 12. 5. 2017 do 12.00 hod.
S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 14.5. je var. symbol 1405). Při prezentaci předložíte doklad o zaplacení. Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: https://prihlasky.jezdectvi.org
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)

2.3. Prezentace
V kanceláři závodů nebo na tel.604232834

2.4. Technická porada
Nekoná se

   

2.5. Start soutěží (zkoušek)
9.00 Ukázky, ostatní soutěže navazují.
Časový rozvrh soutěží bude zveřejněn na www.heroutice.cz po uzávěrce přihlášek podle skutečného počtu přihlášených.

2.6. Sekretariát závodů
Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

2.7. Další důležité informace
Kontakt: Farma Heroutice, Heroutice 1, 257 56 Neveklov, www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz, 604 232 834

3. Přehled jednotlivých kol soutěží

4. Soutěže, startovné a ceny


U1. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 50 cm
8 překážek do 50 cm. Přístupno i jezdcům bez licencí. Opracování na kolbišti s možností skoku určených překážek. Hodnocení dle st. A, čl. 269, bez rozeskakování. Upomínková cena pro vítěze, floty dle PJS. Zápisné 300 Kč.

U2. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 80 cm
8 překážek do 80 cm. Přístupno i jezdcům bez licencí. Opracování na kolbišti s možností skoku určených překážek. Hodnocení dle st. A, čl. 269, bez rozeskakování. Upomínková cena pro vítěze, floty dle PJS. Zápisné 300 Kč.

1. Skoková soutěž Z – 100 cm
Soutěž Z pro všechny jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Zápisné 400 Kč.

2. Skoková soutěž ZL – 110 cm
Soutěž ZL pro všechny jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Zápisné 400 Kč.

3. Skoková soutěž L* – 115 cm
Soutěž L* pro všechny jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč pro první tři umístěné. Zápisné 450 Kč.

4. Ponyhandicap ZP – na styl
Soutěž ZP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Zápisné 350 Kč.

5. Ponyhandicap ZLP – na čas
Soutěž ZLP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Zápisné 350 Kč.

6. Ponyhandicap LP – 4. kvalifikační kolo Pony Ligy 2017
Soutěž LP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Pro děti 8-12 let je soutěž 4. kvalifikací pro PONY LIGU 2017. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč pro první tři umístěné. Zápisné 400 Kč.

7. Ponyhandicap SP – 4. kvalifikační kolo Pony Extraligy 2017
Soutěž SP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Soutěž je 4. kvalifikací pro PONY EXTRALIGU 2017. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč pro první tři umístěné. Zápisné 400 Kč.

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP, pravidly seriálu Pony liga 2017 a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.

5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

5.3. Podmínky účasti, kvalifikace

6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

6.3. Ustájení
Pořadatel zajišťuje na objednávku – info www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel zajišťuje na objednávku – info www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz

6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu
Parkování vozidel – na vyhrazených místech v areálu

7. Partneři závodů

8. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Mgr. Jana Perníčková
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz