na Home page

Rozpis jezdeckých závodů ČJF

22. 10. 2017

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
 

celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
 

kde nás najdete
 

pár slov o farmě

 

 

 

 

 1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CDN
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 171022B1
1.1.3. Název závodů: Halové drezurní závody
1.1.4. Pořadatel: JK Heroutice MB067
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 22. 10. 2017
1.1.7. Místo konání: Farma Heroutice
1.1.8. Omezující kritéria:


1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Ing. Klára Loudová
Sekretář závodů: Ing.Jana Ferenc Perníčková
Kontaktní osoba: Mgr.Jana Perníčková
Hlavní rozhodčí: Eva Špuláková
Sbor rozhodčích: Mgr.Jana Perníčková, Ing.Antonín Klauz,Bc.Katarína Hlavová
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti: Střídají se rozhodčí zákl.sboru
Hlasatel: Jaroslava Vyletová
Zpracovatel výsledků: Jan Matuška
Lékařská služba: MUDr. Pavlína Andrlová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář
Podkovář: Jiří Andres


1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: drezurní obdélník 20 x 40 m - krytá hala (písek)
1.3.2. Opracoviště: písčité 20 x 50 m + hala
1.3.3. Opracování:


2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 20. 10. 2017 do 12.00 hod.

 

   

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz


3. Přes Online přihláškový systém ČJF: https://prihlasky.jezdectvi.org
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)

3.1. Prezentace
V restauraci farmy, poté na věži rozhodčích v hale, od 8.00.

3.2. Technická porada
Nekoná se

3.3. Start soutěží (zkoušek
9,00 – Ukázka, ostatní soutěže navazuji

3.4. Sekretariát závodů
Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

3.5. Další důležité informace

4. Přehled jednotlivých kol soutěží

5. Soutěže, startovné / zápisné a ceny

U. Ukázková soutěž v drezúře Z
Drezurní úloha národní Z1/2016, rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Přístupno i jezdcům bez licencí (příprava na ZZVJ). Upomínková cena pro vítěze,floty dle PJS. Zápisné 300 Kč.

1. Soutěž v drezúře Z
Drezurní úloha národní Z2/2016, rozhodováí dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Přístupno bez omezení. Věcné ceny pro první tři umístěné v hodnotě 1100,-Kč. Zápisné 350 Kč.

2. Soutěž v drezúře pro PONY stupně P4
Drezurní úloha P4/2016, rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Soutěž je přístupná všechny jezdce na pony. Upomínková cena pro vítěze,floty dle PJS.
Zápisné 350 Kč.

3. Soutěž v drezúře stupně L
Drezurní úloha L8/2016, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 40 m.. Soutěž je přístupná bez omezení. Věcné ceny pro první tři umístěné v hodnotě min. 1 200 Kč. Zápisné 400 Kč.


6. Technická ustanovení
6.1. Předpisy
6.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
6.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
6.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
6.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
6.1.5. Sázky nejsou povoleny.

6.2. Veterinární předpisy
6.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
6.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
6.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.


6.3. Podmínky účasti, kvalifikace

7. Obecné informace
7.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

7.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

7.3. Ustájení
Pořadatel zajišťuje na objednávku.

7.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel zajišťuje na objednávku.

7.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu po celý den
Parkování vozidel – na vyhrazených místech v arálu

8. Partneři závodů
9. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: J.Perníčková Rozpis za OV ČJF schválil:20.9.2017 M.Moudrý
zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz